Xây dựng Customer Journey Map – Phần 3

Bước 3: User Experience Research Bước này sẽ dùng những kỹ thuật chuyên cho UX research như: Customer Interview (thường gọi là CI): phỏng vấn người dùng, chi tiết tiến hành CI như thế nào…