/Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

Bạn chắc hẳn đã hiểu về tính thiết yếu của user story trong thiết kế UX? Nhưng không thể dễ dàng ngồi mà nghĩ ra những thứ đó cho thiết kế UX của bạn được, hãy lôi cả team của bạn vào phòng, bao gồm marketing, boss, tech và UX.. và sử dụng những công cụ dưới đây để trợ giúp:

1. Bullseye diagram

Khi có quá nhiều công việc cần phải thực thi, hãy đặt chúng vào các vòng để xác định độ ưu tiên cho các công việc.

Kỹ thuật thiết kế Quy trình thiết kế UX  Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

Kỹ thuật thiết kế Quy trình thiết kế UX  Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

2. Pain and gain chart

Kỹ thuật thiết kế Quy trình thiết kế UX  Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

Chúng ta cần cái này để xác định đâu là vấn đề đâu là mong muốn – mục tiêu của người dùng?

3. Impact and feasibility metric

Kỹ thuật thiết kế Quy trình thiết kế UX  Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

4. Affinity Diagrams

Kỹ thuật thiết kế Quy trình thiết kế UX  Một số kỹ thuật để tìm ra câu chuyện người dùng (user stories)

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online