/Giới thiệu về Google Material Design

Giới thiệu về Google Material Design

Viết quá lười các bạn ah! Tôi chuyển sang video. Các bạn hãy ủng hộ tôi nhé ;).

  1. Lịch sử Google Material Design + 1 định nghĩa ban đầu.

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online